Štúdium krajinného priestoru – Svätoplukovo

  • Rozsah:
    štúdia
  • Projektant:
    Ing. Eva Teplická
  • Spolupráca:
    Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom krajinného priestoru modelového územia obce Svätoplukovo. Práca zahŕňa podrobnú analýzu primárnej,  sekundárnej a terciálnej krajinnej štruktúry. Definované sú pozitíva a negatíva súčasného využívania krajiny, základné znaky kultúrnej krajiny modelového územia a hodnotený je jej aktuálny stav. V závere práce sú stanovené zásady jej trvalo udržateľného rozvoja. Práca môže slúžiť ako podklad pre krajinné plánovanie analyzovaného územia.

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz