Služby

KrajArch sa zaoberá kompletnou projektovou činnosťou v oblasti záhradná a krajinná architektúra. Taktiež zabezpečuje kompletnú realizáciu diela v oblasti súkromných záhrad. Ponúka odborné poradenstvo a pri realizácii diela autorský dozor. Služby ponúka súkromným investorom, firmám, obciam, mestám ako aj iným verejným inštitúciám.

Pri spracovaní projektov spolupracuje s architektonickými ateliérmi, inžinierskymi firmami a inými profesiami z rôznych oblastí,. Týmto komplexným prístupom garantuje výsledné dielo vysokej kvality. Svojou činnosťou pokrýva oblasť celého Slovenska a Moravy.

Plánovanie → Realizácia → Poradenstvo

Záhrada

 • súkromné záhrady, vidiecke záhrady a usadlosti
 • ekologické záhrady, permakultúrne záhrady
 • vodné prvky, kúpacie biotopy
 • strešné záhrady
 • terénne úpravy
 • drobná architektúra, pergoly
 • terasy, balkóny, zimné záhrady, átria
 • interiérová zeleň
 • predzáhradky a dvory
 • kvetinové záhony a kamenné múriky
 • vŕbové stavby

Sídla

 • verejné priestranstvá – námestia, ulice, parky, sídliská
 • obnova historických parkov
 • originálne prírodné detské ihriská
 • školské záhrady a záhrady materských škôl
 • firemné areály
 • obnova postindustriálnych areálov

Krajina

 • krajinárske štúdie
 • krajinárske prieskumy a rozbory
 • subdodávky pre dokumentácie v odbore ochrana prírody a krajiny

Ostatné

 • inventarizácia zelene, pasport zelene
 • dendrologický prieskum
 • Dokument starostlivosti o dreviny
 • projekt ochrany drevín pri stavebnej činnosti
 • dendrologické prieskumy a hodnotenie drevín pre potreby žiadosti o výrub drevín (podľa zákona č. 543/2002 Z.z., §47), projekt náhradných výsadieb
 • generel zelene
 • odborné poradenstvo v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry

Projekt

Každé miesto je osobité, so špecifickými prírodnými podmienkami (klíma, pôdna charakteristika, vodný režim pozemku …) a požiadavkami majiteľa záhrady. Preto každý návrh záhrady vyžaduje individuálny prístup a riešenie.

Spracovávame projektovú dokumentáciu vo všetkých jej stupňoch:

 • Štúdia
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Dokumetácia pre stavebné povolenie
 • Tendrová dokumentácia
 • Dokumentácia pre realizáciu stavby
 • Autorský dozor

Postup pri spracovaní návrhu súkromnej záhrady

 • Pred návštevou pozemku obdržíte od nás dotazník, ktorý Vám i nám pomôže k lepšiemu ujasneniu si Vašich prianí a požiadaviek
 • Osobná konzultácia a návšteva pozemku
 • Spracovanie návrhu kompozično-architektonického riešenia v dvoch variantách – štúdia
 • Podpis zmluvy o dielo so stanovením presnej kalkulácie projektu podľa požiadaviek klienta
 • Spracovanie vybraného návrhu do finálnej podoby
 • V prípade záujmu Vám pomôžeme záhradu zrealizovať

Finálny projekt obsahuje tieto súčasti

 1. Sprievodná správa s fotodokumentáciou
 2. Situácia architektonického riešenia
 3. Vizualizácia navrhovaného riešenia
 4. Osadzovací plán
 5. Vytyčovací plán
 6. Technické detaily (komunikácie, kamenné múrik, kúpací biotop a pod. )
 7. Orientačný rozpočet a výkaz výmer
 8. Plán starostlivosti o vegetačné prvky
 9. Plán kvitnutia

Cenník projekčných prác

Cena za projekt sa odvíja od veľkosti pozemku a náročnosti spracovania návrhu. Závislá je taktiež od charakteru vstupných údajov, náročnosti riešenia jednotlivých technických detailov aj podrobnosti spracovania. Na základe Vašich požiadavkov bude spracovaná cenová ponuka za projektovú dokumentáciu.


Malé projekty
 • časti záhrady, predzáhradky, dvory, kvetinové záhony – od 100 €
 • návrhy a technické detaily drobných záhradných stavieb
 • projekty kúpacích biotopov pre stavebné povolenie – 300 €

Stredne veľké projekty
 • rodinné záhrady, vidiecke usadlosti, firemné areály …
 • podľa veľkosti a náročnosti, na základe bližších informácii spracujeme cenovú ponuku
 

Veľké projekty
 • parky, námestia, verejné priestranstvá …
 • cena podľa honoráru Slovenskej komory architektov

 

Konzultácie – 28 €/hod. + doprava (0,50 €/km). Konzultácia trvá podľa potreby (cca 1 – 3 hod.). Ak sa rozhodnete pre vypracovanie projektu, čiastka za konzultáciu bude odpočítaná z celkovej ceny projektu.

Realizácia

Ponúkame 3 možnosti riešenia realizácie projektu rodinnej záhrady

 • kompletná realizácia záhrady na kľúč
 • čiastočná spolupráca – dodanie  rastlinného materiálu, pomoc pri rozmiestnení rastlín podľa osadzovacieho plánu
 • dielo si zákazník realizuje sám, poskytujeme možnosť autorského dozoru pri terénnych úpravách, výsadbách a pod.
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz