Ekologicko-enviromentálna štúdia obce Kúty

  • Rozsah:
    štúdia
  • Projektant:
    Bc. Eva Teplická, Bc. Barbora Hanzelová, Bc. Ladislav Holop

Ekologicko-enviromentálna štúdia obce Kúty bola spracovaná v rámci Regionálnej rozvojovej štúdie pre potreby ďalšieho rozvoja územia – Povodie rieky Moravy v dotyku s trnavským samosprávnym krajom. Projekt bol vypracovaný na podporu rekreačného splavnenia rieky Moravy. Cieľom regionálnej štúdie bolo kriticky zhodnotiť stav územia Pomoravia a strategicky navrhnúť možnosti rozvoja tohto územia s dôrazom na revitalizáciu pohraničného toku rieky Moravy, možným využitím pre rekreačnú plavbu a rozvojom cezhraničných aktivít od napojenia Baťovho kanálu na rieku Moravu až po sútok rieky Dyje a Moravy. Projekt bol podporený z programu Interreg IIIA SR-ČR a realizátorom projektu bol Trnavský samosprávny kraj. Projekt bol spracovaný v multiprofesných tímoch. Záujmovými územiami boli obce Skalica, Kátov, Holíč, Kopčany, Gbely, Brodské, Kúty, Sekule a Moravský sv. Ján.
Ekologicko-enviromentálna štúdia je jednou zo 7 štúdií, ktoré tvoria komplexné dielo regionálnej rozvojovej štúdie. V rámci ekologicko-enviromentálnej štúdie boli spracované krajinárske prieskumy a rozbory záujmového územia obce Kúty, na základe ktorých bol vypracovaný návrh riešenia – krajinnoekologický plán obce Kúty.

Garanti projektu:
Ing. Anna Dorucká, autorizovaný krajinný architekt
Mgr. Lucia Dobrucká, FM UK Bratislava
Ing. Arch. Ľ. Jamečný, FA STU Bratislava
Mgr. F. Olšanský, FM UK Bratislava

Spracovatelia časti obec Kúty: Bc. Eva Teplická, Bc. Barbora Hanzelová, Bc. Ladislav Holop

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz