Revitalizácia poľnohospodárskej krajiny mikroregiónu Cedron

  • Rozsah:
    štúdia
  • Projektant:
    Ing. Eva Teplická
  • Spolupráca:
    Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Alena Salašová; Oponent práce: Ing. Mgr. Hana Mrázková, Ph.D.

Diplomová práca sa zaoberá revitalizáciou krajiny intenzívne poľnohospodársky využívanej. Predstavuje autorský názor na možné optimálne priestorové usporiadanie krajiny akcentujúce najmä krajinnoekologické princípy. V teoretickej časti sa práca venuje problematike aktuálneho rozvoja poľnohospodárstva, poľnohospodárskej krajiny a možnosťami jej revitalizácie (agroenviromentálne programy, územné systémy ekologickej stability, pozemkové úpravy, protierózne opatrenia, revitalizácia vodných tokov a pod.).

Obsahom práce sú krajinárske prieskumy a rozbory modelového územia mikroregiónu Cedron (Nitriansky kraj), na základe ktorých sú definované hlavné okruhy problémov územia. Výstupom práce je návrh priestorovej optimalizácie poľnohospodárskej krajiny vypracovaný formou územnej štúdie. Súčasťou návrhu je návrh protieróznych opatrení, ekologickej siete (ÚSES) a návrh ďalších revitalizačných opatrení pre obnovu ekologickej stability a charakteristického vzhľadu krajiny modelového územia. V závere práce sú definované všeobecné doporučenia pre manažment krajín obdobného charakteru.

Riešené územie – katastrálne územia obcí: Cabaj – Čápor, Svätoplukovo, Mojmírovce, Veľká Dolina, Štefanovičová a Poľný Kesov.

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz