Mestský park Piešťany, 1. miesto

 • Rozsah:
  krajinársko - architektonická súťaž, následne DUR a DSP s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby
 • Investor:
  mesto Piešťany
 • Projektant:
  Ateliér 4D - Ing. Ivana Kučírková, M.Sc., Ing. Dominika Letková, Ing. Klára Nepustilová, Ing. Eva Teplická
 • Spolupráca:
  architektonické riešenie kaviarne: Ing. arch. Michal Veselý
 • Plocha:
  16,6 ha
 • Dátum:
  9/2012
 • Ocenenie:
  1. miesto v krajinársko-architektonickej súťaži

Štúdia Mestského parku Piešťany získala prvé miesto v krajinársko-architektonickej súťaži vyhlásenej mestom Piešťany.

Víťazná štúdia bola podkladom pre spracovanie realizačného projektu rekonštrukcie piešťanského parku.

KONCEPT NÁVRHU

Návrh obnovy mestského parku vychádza z historických hodnôt parku (koniec 19. st.) a zároveň reaguje na súčasné potreby obyvateľov i návštevníkov Piešťan. Návrh plne rešpektuje a obnovuje historické, urbanistické a sadovnícke hodnoty, súčasne vkladá do parku novú programovú náplň reagujúcu na potreby moderného človeka. Koncept riešenia vychádza z prirodzených podmienok prostredia a obohacuje územie o množstvo prírode blízkych vegetačných prvkov, ktoré podporujú ekologickú stabilitu územia a taktiež výrazne prispievajú k zníženiu nárokov na údržbu.

KOMPOZÍCIA

- obnova a zvýraznenie hlavnej kompozičnej osi – hlavná promenáda

- obnova okružnej komunikácie – inline a cyklotrasa

- obnova centrálnej pobytovej lúky

- obnova kľudových a športovo-rekreačných častí parku

- zachovanie, obnova a dotvorenie významných priehľadov a pohľadov

Hlavná promenáda je zakončená pôvodným rondelom stromov, z ktorého sa do dnešnej doby dochovalo iba torzo a navrhuje sa k obnove. V rámci návrhu je riešená obnova vonkajších stromoradí, vnútorné stromoradia sa ponechávajú na dožitie.

Centrálna lúka je situovaná v ploche bývalého rozária. Navrhovaná je pobytová lúka využiteľná pre rôzne kultúrno-spoločenské aktivity. Obvodom lúky je vedený okružný chodník, ktorý je doplnený odpočinkovými plochami s pergolami, rôznymi formami posedenia (lavičky, stoly, otočné stoličky, lehátka) a programovou náplňou v podobe akustických prvkov – harfa, „hrací kameň“, „hracia plošina“.  V blízkosti sa nachádza pikniková lúka so stolmi a posedením.

Športovo-rekreačná časť je situovaná vo východnej časti parku. Táto časť je určená pre aktívnu rekreáciu všetkých vekových vrstiev. Vizuálne je prepojená s okolitou krajinou – ostrov Lido a funkčne nadväzuje na frekventovanú komunikačnú trasu nábrežia pozdĺž rieky Váh.

Umiestnené je tu prírodné detské ihrisko, pričom blízky porast je využitý k vytvoreniu náučnej trasy „Lužný les“ dreveným chodníkom.

Kaviareň je navrhovaná v súvislosti s obnovou plôch športovísk na mieste existujúcej spevnenej plochy. Okrem primárnej funkcie slúži taktiež ako zázemie pre športoviská (WC, sprchy, požičovňa náradia). Situovaná je na strategickom mieste s vysokou frekvenciou pohybu a s možnosťou výhľadu do celého okolia. V blízkosti kaviarne je situovaný „senior fit park“ a vyššie spomínané prírodné detské ihrisko.

Komunikačná sieť v parku je tvorená hlavnou promenádou zakončenou okružným chodníkom okolo centrálnej pobytovej lúky. Po obvode parku je vedená okružná komunikačná trasa využiteľná ako inline a cyklotrasa. Ďalšie komunikačné trasy sú situované v interiéri parku. Trasovanie pôvodných ciest návrh z väčšej časti rešpektuje. V rámci obnovy sa počíta s kompletnou obnovou povrchu komunikácií.

SADOVNÍCKA KONCEPCIA

Významným kompozičným motívom návrhu je čistý a jasný koncept vedúci k vytvoreniu špecifickej atmosféry danej časti parku. V návrhu sa uplatňuje striedanie svetlých a tienistých partií, vymedzenie jasných skupín stromov, solitér a voľných plôch. Uplatnením bylinných podrastov sa zvyšuje estetický účinok miesta a súčasne sa výrazne znižujú nároky na údržbu. Z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti sa v návrhu počíta s odstránením stromov nízkej sadovníckej hodnoty a s redukciou kríkových skupín.

Z pohľadu sadovníckej koncepcie park možno rozdeliť do niekoľkých funkčných celkov. Hlavná promenáda s nadväzujúcim okružným chodníkom pozdĺž centrálnej lúky je chápaná ako reprezentatívna časť. Zvýraznená je pôsobivými trvalkovými záhonmi s vyšším stupňom autoregulácie  a extenzívnymi záhonmi okrasných tráv, ktoré sú oproti klasickým perenovým záhonom výrazne menej náročné na údržbu. Plošne najrozsiahlejšia časť parku je tvorená kompaktnými skupina stromov, na niektorých miestach doplnených bylinnými podrastami, ktoré sa striedajú s voľnými priestormi trávnika.

Východná časť parku výrazne nadväzuje na okolitú krajinu, preto sú v tejto časti navrhované extenzívne vegetačné prvky ako lúčny trávnik a výsadby z domácich druhov drevín.

Výrazným sadovníckym prvkom sú aleje a stromoradia, ktoré sú navrhované a rozširované pomocou pôvodných druhov drevín typických pre parky 19. st. a nesú významnú historickú stopu (Populus nigra ´Italica´, Aesculus hippocastanum).

V rámci návrhu sú do parku začlenené esteticky výrazné dreviny, ktoré zakončujú priehľady, tvoria akcenty v parku a sú navrhované ako doprovody vstupov do parku.

PROBLÉMOVÉ BODY A ICH RIEŠENIE

Absencia zázemia pre návštevníkov parku  je riešená umiestnením kaviarne s jej zázemím (WC, sprchy pre návštevníkov športovísk) poskytujúcej výhľady do celého okolia. Súčasne sú v parku obnovované a doplňované odpočinkové plochy s posedením a plochy pre aktívnu rekreáciu – fit prvky pre seniorov, stoly pre stolný tenis, fontánky na pitie, stojany na bicykle, piknikové stoly, akustické herné prvky a ďalšie.

Nízka bezpečnosť v parku najmä vo večerných hodinách a s tým spojený vandalizmus je riešený redukciou kríkového poschodia, čím sa zvyšuje priehľadnosť celého priestoru a tým aj pocit  bezpečnosti pre návštevníka parku. K zvýšeniu bezpečnosti taktiež prispieva obnova existujúceho osvetlenia. Z dôvodu umiestnenia programu aj s večernou prevádzkou (kaviareň, športoviská, okružná cyklo a online trasa) je plánovaná možnosť využívať park aj vo večerných hodinách. V rámci parku sú vyčlenené trasy s vyššou frekvenciou osvetlenia (určené aj pre nočnú prevádzku) a trasy s nižšou frekvenciou osvetlenia určené prevažne pre dennú prevádzku.

K zvýšeniu bezpečnosti taktiež prispeje obnova parku ako celku, z ktorého sa tak stane atraktívne miesto – živá časť mesta, kde  sa návštevník bude cítiť príjemne v akúkoľvek časť dňa.

Obnova športovísk počíta s obnovou povrchov, úpravou okolia, doplnením plochy o prvky mobiliáru (lavičky, stojany na bicykle, fontánka na pitie…) a s rozšírením o jedno volejbalové ihrisko. Existujúci terén je využitý pre vytvorenie drevených sedacích schodov. Západnú hranicu ihriska tvorí oporný múrik, ktorý rieši výškovú úroveň okružnej komunikácie a vhĺbeného športoviska. Vzniká tak nové miesto s posedením, s možnosťou zastavenia sa a s výhľadom na ihrisko. Východnú hranicu športoviska tvorí existujúca terénna modelácia, ktorá je upravená do architektonicky čistého priestoru. Účasťou športovísk sú nové ping-pongové stoly a hracia plocha pre kolky.

Neusmernené venčenie psov sa rieši vyčlenením plochy pre voľný pohyb psov v severozápadnej časti parku, oddelením od ostatných plôch vizuálne nerušivým nízky oplotením. Na celej ploche parku sa počíta s umiestnením odpadkových košov na psie exkrementy.

Esteticky neprijateľný charakter plochy „vtáky na kŕmidle“ je  riešený vyčlenením tejto aktivity do zvláštnej časti parku, kde budú kŕmidlá a búdky umiestnené do skupín, ktoré bude možné pozorovať z priľahlých odpočívadiel.  Navrhuje sa tiež doplnenie plochy náučnými panelmi s ornitologickou tematikou. Návrh počíta s vytvorením menšieho zázemia v podobe menšieho objektu z dreva pre  „kŕmiacich“ v opticky odclonenom mieste.

Návrh počíta s obnovou a doplnením mobiliáru – lavičky, odpadkové koše, fontánky na pitie.

V rámci návrhu sú vyčlenené plochy, v ktorých sa neodporúča umiestňovať plastiky. Jedná sa o priestor hlavnej promenády, centrálnej pobytovej plochy, psej lúky a plochy „Vtáky na kŕmidle“.

ateliér KrajArch

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz