Obnova námestia,Prievidza – 2. miesto

 • Rozsah:
  architektonická súťaž
 • Investor:
  Mesto Prievidza
 • Projektant:
  Klára Nepustilová, Eva Teplická
 • Spolupráca:
  zodp. projektant: Ing.arch. Denisa Valašková, vodný prvok: Lentus agilis s.r.o.
 • Plocha:
  2600 m2
 • Dátum:
  10/2013
 • Ocenenie:
  2. miesto

Predmetom súťaže bolo získať najvhodnejšiu koncepciu obnovy časti Námestia slobody v Prievidzi.

KONCEPT NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Navrhované riešenie rešpektuje existujúce hodnoty územia a zároveň vkladá do priestoru
nové prvky, ktoré prispievajú k zatraktívneniu lokality ako priestoru pre voľnočasové aktivity celej
škály vekových skupín a ich oddych.
Výrazným aspektom navrhovaného riešenia je vizuálne a funkčné prepojenie riešené územia
s južnou časťou námestia a s naväzujúcimi pešími zónami. Riešenie kladie veľký dôraz na
zachovanie vzrastlých líp, ktoré vtláčajú námestiu špecifickú atmosféru.
Napojenie plochy na ostatné časti námestia je dosahované využitím rovnakých materiálov –
dlažba, schodišťové stupne.

KOMPOZÍCIA
Nosnou myšlienkou návrhu je vytvorenie zjednoteného centrálneho priestoru hornej časti námestia,
ktorá je od ostatných plôch námestia opticky oddelená pásom vegetácie (vertikálnej – stromoradie
existujúcich líp a horizontálnej – podrastové trvalkové záhony ako náhrada trávniku), iným typom
dlažby, Pamätníkom SNP a terénnym prevýšením riešeným schodami, resp. šikmou rampou.
Výškovou dominantou priestoru je, okrem existujúcich líp, Památník SNP a Trojičný stĺp. Novým
dominantným prvkom námestia je horizontálne aj vertikálne pôsobiaci navrhovaný vodný prvok.
Navrhované riešenie uvoľňuje priestor okolo Trojičného stĺpu od nízkej vegetácie a zasadzuje ho do
čistého priestoru kamennej dlažby, čím sa dosiahuje vyniknutie prvku ako hodnotného sochárskeho
diela.
Pohľady a výhľady do riešenej plochy sú v návrhu zachované zo všetkých strán. Prehľadnosť
priestoru je podporená odstránením nízkej krovitej vegetácie a novonavrhovanými vstupmi do
plochy námestia, čím sa vytvárajú nové kompozičné priehľady a pohľady.
Okolité fasády budov priamo komunikujú s priestorom námestia. Tzv. „živé“ fasády (vstupy do
budov, výklady…) predstavujú oživený priestor s vyššou koncentráciou ľudí. Fasády a samotný peší
spoluvytvárajú a formujú atmosféru miesta. Riešená plocha vďaka existujúcemu stromoradiu líp
má charakter uzavretejšieho (komornejšieho) priestoru, na strane druhej, novonavrhované vstupy
umožňujú dobrú priestupnosť územia pre peších.

FUNKČNÉ VÄZBY A PREVÁDZKA
Nízka priestupnosť a prepojenosť riešeného územia so zvyšnou časťou námestia sú hlavné
problémové body územia. Návrh rieši nový vstup do územia z rušnej časti naväzujúcej pešej zóny v
severozápadnom rohu námestia. Opticky otvára a funkčne prepája južnú časť riešenej plochy
s dolným námestím prostredníctvom schodov so šikmou rampou. V severovýchodnom rohu
námestia rozširuje vstup a necháva tak vyniknúť Trojičnému stĺpu.
Lepšia prevádzka a priestupnosť plochy pre peších je dosahovaná vyčistením priestoru pomocou
redukcie nehodnotných vegetačných prvkov (nízka kerová zeleň). Z dôvodu ochrany existujúcich
vzrastlýh stromov je pod stromami zachovaný pás zelene, ktorý je riešený ako podrastový záhon
z pôdopokryvných trvaliek.
Charakter navrhovaného vodného prvku podporuje priestupnosť územia pre pešie ťahy. Vodný
prvok v režime 0 (plocha bez vody) umožňuje plnú priestupnosť plochy pre peších.

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz